ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LASERFOCUS

1: ALGEMEEN

1.1 Met LaserFocus en Aim4Epic B.V. wordt hetzelfde bedrijf bedoeld.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten,
leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en LaserFocus.

1.3 Door het plaatsen van de order stemt de klant in met de voorwaarden van LaserFocus.

1.4 LaserFocus behoudt het recht om wijzigingen door te voeren op de website, zodoende kunnen ook deze voorwaarden gewijzigd worden.

 

2: EEN CONTRACT AFSLUITEN

2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is afgerond. LaserFocus heeft het recht een bestelling te annuleren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden zonder opgaaf van redenen. Wanneer de klant zijn adres onduidelijk heeft doorgegeven, kan een bestelling geweigerd worden. De orders worden bevestigd door middel van een e-mail.

2.2 Mocht er een order technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, is de order onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een order in een dergelijk geval wordt dan ook niet geleverd. LaserFocus zal echter proberen contact op te nemen met de klant om de betaling alsnog te kunnen voltooien en de bestelling te kunnen leveren en afronden.

 

3: PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op https://laserfocus.nl. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief (21%) BTW.

3.2 Alle prijzen die worden getoond op https://laserfocus.nl zijn inclusief leverings- en administratiekosten*.

3.3 *Paragraaf 3.2 geldt alleen voor de landen: Nederland, België.

3.4 LaserFocus is niet gebonden aan de voorwaarden indien er een fout in het systeem of webshop zit.

 

4: UITVOERING VAN ORDERS

4.1 LaserFocus zal de orders altijd zo goed en snel mogelijk verwerken.

4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft ingevuld tijdens het order proces bij LaserFocus.

4.3 LaserFocus zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

4.4 De levertijd die op de website vermeld staat is slechts een geschatte aflevertermijn. Indien het langer duurt geeft LaserFocus geen vergoeding en kan LaserFocus hier dus ook niet aansprakelijk voor gesteld worden.

 

5: Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Het retourbedrag zal binnen 14 dagen nadat ons bekend is geworden dat het product geretourneerd wordt teruggeboekt worden op de rekening van de klant. Dit vervalt als het product op dat moment nog niet is aangekomen (het product moet binnen 14 dagen na het retourproces in werking te zetten aangekomen zijn bij LaserFocus).

5.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als het product gedragen is, nemen wij deze niet meer terug.

Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

5.4 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Download hier uw retourformulier

 

6: FOUTIEVE AFLEVERING

Indien LaserFocus een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit te melden op dezelfde dag dat het product geleverd is.

 

7: OVERMACHT

7.1 LaserFocus is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van LaserFocus valt.

7.2 Indien LaserFocus niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal LaserFocus de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

7.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van LaserFocus valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of LaserFocus het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

 

8: KLACHTEN

8.1 We raden de klant aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@laserfocus.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .

8.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@laserfocus.nl. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van LaserFocus, en het ordernummer.

 

9: BETALING

9.1 De klant kan betalen via: iDeal, Bankcontact, PayPal, Creditcard en Sofort.

9.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de website van LaserFocus.

 

10: PRIVACY

10.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant LaserFocus het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

10.2 De volledige tekst van het privacybeleid van LaserFocus is te vinden op onze website.

 

11: AFWIJKINGEN

LaserFocus kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Deze kunnen verschillen door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

 

12: BEDRIJFSINFORMATIE
 

LaserFocus – Aim4Epic B.V.

E-mail: info@laserfocus.nl

Websitehttps://laserfocus.nl

Kvk-nummer:  68717059

BTW-nummer: NL857560980B01

Adres: Maria Austriastraat 640
1087JC Amsterdam, Nederland